Хамрах хүрээ.

Сүлжээ орсон газар
Манай сүлжээ ороогүй бол өөрийн оршин сууж буй байрандаа сүлжээ оруулах хүсэлтээ бидэнд илгээнэ үү?